Licencja spedytora – jak ją uzyskać? Wyjaśniamy formalności

- Author: TFF

licencja spedytora

Licencja spedycyjna to jeden z kluczowych dokumentów, który jest niezbędny do rozpoczęcia wykonywania działalności w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy. Za brak pozwolenia grożą dotkliwe kary i uniemożliwienie ubiegania się o wydanie dokumentu w przyszłości. Podpowiadamy, jakie czynności należy wykonać, aby została skutecznie przyznana licencja spedytora. Jak uzyskać niezbędne pozwolenie, ile to kosztuje i co dołączyć do wniosku, dowiesz się z treści tego artykułu.

Co to jest licencja spedycyjna?

Licencja spedycyjna to potoczna nazwa licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy. Rzadziej stosowane nazewnictwo omawianego pozwolenia to licencja spedytora. Dokument w obecnej formie wydawany jest od sierpnia 2013 r. Urzędowa nazwa blankietu to licencja na pośrednictwo przy przewozie rzeczy. Wcześniej, w latach od 2006 do 2013, do wykonywania czynności spedycyjnych wymagane było posiadania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy. 

Do czego uprawnia licencja spedycyjna?

Licencja spedycyjna stanowi obowiązkowy dokument dla każdego podmiotu zajmującego się pośrednictwem przy przewozie rzeczy. Oznacza to, że wszystkie firmy prowadzące działalność polegającą na organizowaniu przewozów towarów muszą posiadać licencję spedycyjną. O wydanie dokumentu może ubiegać się każdy podmiot gospodarczy niezależnie od formy prawnej. Licencja spedytora wydawana jest zatem przedsiębiorcom działającym w formie:

 • jednoosobowej działalności gospodarczej,
 • spółki cywilnej,
 • spółki kapitałowej.

Posiadanie stosownego pozwolenia weryfikowane jest nie tylko przez uprawnione służby, lecz także przez kontrahentów i różne podmioty współpracujące. Licencja spedycyjna niezbędna jest także, aby uzyskać dostęp do prywatnej giełdy na platformie Trans.eu.

Czy spedytor musi mieć licencję?

Licencja spedytora międzynarodowego i krajowego udzielana jest w ramach jednego pozwolenia. Świadczenie usług w postaci pośrednictwa przy przewozie rzeczy według Ustawy prawo o transporcie drogowym (art. 5 b ust. 2 i 3) ma status działalności regulowanej. Do legalnego wykonywania wspomnianych czynności niezbędna jest więc licencja. Spedytor prowadzący działalność gospodarczą w dowolnej formie musi posiadać stosowne pozwolenie. Za jego brak uprawnień grozi kara finansowa w kwocie 12 tys. zł oraz utrata dobrej reputacji, co uniemożliwia zdobycie licencji. Spedytor wykonujący pracę na rzecz pracodawcy nie musi posiadać osobnego pozwolenia, ponieważ korzysta z licencji podmiotu, w którym jest zatrudniony.

Jak uzyskać licencję spedytora?

Do prowadzenia firmy zajmującej się pośrednictwem przy przewozie rzeczy wymagana jest licencja spedycyjna. Wymagania formalne są takie same niezależnie od formy prawnej prowadzonej działalności i prezentują się następująco:

 • co najmniej jedna osoba zarządzająca firmą lub transportem w przedsiębiorstwie musi posiadać certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym rzeczy,
 • właściciele i członkowie zarządu nie mogą być prawomocnie skazani wyrokiem za m.in. przestępstwa karne skarbowe, umyślne działania przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji czy obrotowi gospodarczemu,
 • wobec właścicieli oraz członków zarządu nie może być orzeczony zakaz wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

Niespełnienie ostatnich dwóch punktów uniemożliwia złożenie obowiązkowego oświadczenia o spełnieniu wymogu dobrej reputacji. Bez tego dokumentu nie zostanie przyznana licencja spedycyjna. Jak uzyskać pozwolenie pod względem wymagań finansowych? Niezbędne jest udowodnienie posiadania zabezpieczenia w wysokości 50 tys. euro przez podmiot, wobec którego ma zostać udzielona licencja spedycyjna. Zabezpieczenie można wykazać, przedstawiając roczne sprawozdanie finansowe lub dokumenty potwierdzające dysponowanie wspomnianą kwotą w postaci posiadania:

 • salda na rachunku bankowym,
 • gotówki,
 • papierów wartościowych,
 • nieruchomości na własność,
 • poręczenia lub gwarancji bankowej.

Jak uzyskać licencję na spedycję po dopełnieniu wskazanych powyżej formalności? Wniosek z kompletem dokumentów należy złożyć w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta na prawach powiatu właściwym terytorialnie dla miejsca zamieszkania. W przypadku stwierdzenia przez organ braków formalnych wnioskodawca ma 7 dni na ich uzupełnienie. Jeśli nie stwierdzono żadnych błędów lub zostały one poprawione w wyznaczonym terminie, to wtedy urząd wydaje licencję spedycyjną przedsiębiorcy.

Ile kosztuje licencja spedytora?

Wysokość opłaty za wydanie pozwolenia zależy od okresu, na jaki została przyznana licencja spedycyjna. Koszt dokumentu wydanego na okres od 2 do 15 lat wynosi 800 zł. Z kolei licencja spedytora wydana na okres od 15 do 30 lat kosztuje 900 zł. Najdroższa jest licencja spedycyjna przyznawana na wybrany okres, który wynosi od 30 do 50 lat. Wtedy przedsiębiorca musi zapłacić 1000 zł. Wnioskodawca decyduje, na jaki okres udzielona ma zostać licencja spedytora międzynarodowego. Koszt związany z wydaniem dokumentu należy ponieść przed złożeniem wniosku, do którego należy dołączyć potwierdzenie wykonania przelewu na wybraną kwotę.

Źródła:

 1. biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/1601
 2. biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/1599
 3. lexlege.pl/ustawa-o-transporcie-drogowym/art-5b/
 4. tachopartner.com.pl/odpowiedzialnosc-firm-spedycyjnych/
 5. pspdgdynia.pl/dokumenty/licencja-na-wykonywanie-posrednictwa-przy-przewozie-rzeczy-tzw.-spedycja.php