Planering av den mest fördelaktiga rutten för vägtransport i 5 steg

- Author: TFF

Låt oss börja med vad den mest fördelaktiga rutten betyder? Den billigaste? Den snabbaste? Den säkraste? Eller kanske… Just det. Det finns ingen universell definition av “den bästa rutten”, eftersom den beror på många faktorer som typ av last, kundens förväntningar och transportens specifikationer.

För vissa avsändare är det viktigt att varorna når fram så snabbt som möjligt och de är villiga att betala mer för expresstransport. För andra är besparingarna viktigare än tiden, så de kan vänta tills speditionsföretaget till exempel kan arrangera delad last och därmed erbjuda ett lägre pris.

Vid transport av värdefulla varor är säkerheten avgörande. Rutten måste ta hänsyn till vissa stoppställen och säkerställa maximalt skydd av lasten under transporten.

5 steg till att planera den mest fördelaktiga rutten

Det finns ingen universell metod för att fastställa den optimala rutten för vägtransport, och många frakter kräver ett individuellt tillvägagångssätt. Hur går man tillväga för att fastställa den bästa rutten? Vad bör beaktas?

1. Samla information om lasten och kundens förväntningar

Det första, nödvändiga steget är att bestämma typ av last och samla in kundens förväntningar:

Typ av last: Är det farligt gods, ömtåligt, värdefullt, med begränsad hållbarhet, onormalt?
Förvaringsförhållanden för lasten: Kräver lasten specifika transportförhållanden, till exempel kontrollerad temperatur eller fuktighet?
Mått och vikt på lasten: Påverkar lastens parametrar val av rutt, till exempel begränsningar i höjd, bredd och bärförmåga på broar och tunnlar?
Transportens specifikationer: Är det en full truckload (FTL) eller en less-than-truckload (LTL) transport?
Kundens förväntningar: Vad är kundens prioritet – tid, pris, säkerhet? När måste lasten nå destinationen? Finns det specifika tider för lastning och lossning? Har kunden ytterligare krav på rutten, till exempel att undvika betalvägar eller att undvika specifika länder?

2. Fastställ grundläggande parametrar för fordon och rutt

Grundläggande ruttparametrar, förutom start- och slutpunkt samt eventuella lastnings- och lossningsställen längs vägen, inkluderar fordonsprofilen (buss, solofordon, fordon med släp och trailer) anpassad till den transporterade lasten. Det är också viktigt att ta hänsyn till fordonets utsläppsklass, som i många länder påverkar vägavgifterna.

Vid LTL-transporter konsolideras ofta laster från olika avsändare, vilket kräver ytterligare lastnings- och lossningsställen på rutten, vilket naturligtvis påverkar ruttens längd och kostnad.

3. Beakta andra viktiga aspekter

En viktig del av ruttplaneringen är att beakta ekologiska begränsningar för PTV. I många länder finns regler och bestämmelser för att minska den negativa påverkan av vägtransport på miljön. Dessa begränsningar kan innefatta:

  • Utsläppsstandarder och lågemissionszoner som anger områden där fordon som inte uppfyller specifika utsläppsstandarder är begränsade eller förbjudna.
  • Begränsningar i fordonsrörelse, till exempel förbud mot att köra tunga fordon med specifika parametrar (äldre modeller, som avger stora mängder utsläpp).
  • Tidsbegränsningar som anger tider på dygnet då det är förbjudet att köra tunga fordon.

PTV-begränsningar för transporter kan variera beroende på land, och även specifika regioner eller rutter. Till exempel i Tyskland tas en utsläppsavgift (LKW-Maut) ut för alla tunga fordon över 7,5 ton (från och med juli 2024 gäller detta även för leveransfordon över 3,5 ton), och i vissa franska städer gäller ett förbud mot att köra tunga fordon som inte uppfyller Crit’Air-utsläppsstandarder. Det är viktigt att bekanta sig med de regler som gäller för rutten innan avresa.

4. Analysera alternativ

Målet med ruttoptimering är att välja en lösning som bäst uppfyller alla fastställda kriterier samtidigt som den minimerar tid och kostnader. Därför bör man inte begränsa sig till en rutt utan överväga flera alternativa alternativ. För att minska kostnader kan du också planera en rutt som undviker betalvägar eller utesluta vissa områden.

5. Beräkna den slutliga kostnaden

Om du utför transport med din egen flotta, ger kännedom om den exakta rutten, vägavgifterna och bränslekostnaderna en exakt beräkning av vinsten för ett visst uppdrag. På så sätt kan du vara säker på att du fattar lönsamma affärsbeslut. Om du söker en transportör för ett specifikt uppdrag, vet du vilka priser du kan förvänta dig och du får en bättre förhandlingsposition.

God planering av rutten gör det möjligt att maximera vinsten samtidigt som man upprätthåller en hög servicenivå. Ruttplaneringsassistenten hjälper dig att fastställa den bästa rutten. Du kan prova den gratis på Trans.eu-plattformen i 3 månader!